การลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU)

การลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU)

 

การลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU)

ระหว่าง

 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)

กับ

บริษัท อีอีซี โกลบอล คลาวด์ จำกัด

วันอาทิตย์ที่ 16 มกราคม 2565

 


        การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ที่มีการลงทุนมูลค่ามหาศาล ในพื้นที่ 3 จังหวัด คือ ชลบุรี ระยอง และ ฉะเชิงเทรา ให้เกิดสัมฤทธิ์ผล  จำเป็นต้องได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากรัฐและหน่วยงานของรัฐ  มีระบบสาธารณูปโภค ระบบคมนาคมขนส่ง ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  การให้บริการโดยใช้เทคโนโลยีชั้นสูง โดยการมี DATA CENTER ของคนไทย ลงทุนและดำเนินการโดยคนไทย  ที่มีมาตรฐานระดับสากล  ปลอดภัย มั่นคง เพื่อให้นักลงทุนไทยและต่างชาติ สามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก จึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง อีกทั้งการพัฒนา DATA CENTER และการให้บริการ CLOUD ของคนไทย ยังสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพการพัฒนาด้านเทคโนโลยีชั้นสูงของประเทศไทยอีกด้วย

        นอกจากนี้ การพัฒนาเทคโนโลยีชั้นสูงดังกล่าวข้างต้น ยังเป็นกลไกหลักในการผลักดันให้เกิดการพัฒนาประเทศในระยะยาว ซึ่งจะเป็นการยกระดับคุณภาพของประเทศในทุกภาคส่วนโดยอาศัยเทคโนโลยีไอซีที ซึ่งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคสังคมจำเป็นต้องมีการปรับตัวอย่างรวดเร็วในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับระบบการดำเนินงานทั้งระบบอย่างต่อเนื่อง โดย “ดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่น” จะสามารถสร้างประโยชน์ให้กับภาคส่วนต่างๆ อย่างทั่วถึง ทั้งในระดับประเทศ ในระดับองค์กร และระดับบุคคล

อาคาร DATA CENTER ของบริษัท อีอีซี โกลบอล คลาวด์ จำกัด เป็นอาคารแรกที่ก่อสร้างในเขตพื้นที่ศูนย์นวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีชั้นสูงบ้านฉาง จังหวัดระยอง ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2564  เห็นชอบให้จัดตั้งขึ้น เป็นเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ  มีพื้นที่โครงการรวม 519 ไร่  รองรับงานวิจัยพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัลและกิจการอื่นที่เกี่ยวข้อง  พื้นที่ประกอบการ 360 ไร่   เงินลงทุนประมาณ 20,000 ล้านบาท

       

เพื่อเป็นการแสดงให้เห็นถึงมาตรฐานในการให้บริการ DATA CENTER  แห่งนี้จะดำเนินงานภายใต้มาตรฐานสากลในระดับ TIER 3 ของสถาบัน Uptime Institute และ ISO 27001,  ISO 9001 โดยการดำเนินงานจะเน้นหลักสำคัญ 3 ประการ คือ ด้านรักษาความปลอดภัยข้อมูลให้กับลูกค้า  การให้พื้นที่เก็บข้อมูลที่มากกว่า และที่สำคัญที่สุดคือ การคิดค่าใช้จ่ายที่เน้นความประหยัดให้กับลูกค้า ภายใต้สโลแกนที่ว่า “High Secure, More Space, Less Price

การก่อสร้างอาคาร DATA CENTER นี้  นับเป็นนิมิตหมายและจุดเริ่มต้นที่ดี ที่จะยังประโยชน์ให้เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษแห่งนี้  มีความก้าวหน้ายิ่งๆขึ้นไป  ส่งผลดีต่อการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจพื้นที่ อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง และยิ่งไปกว่านั้น บริษัท อีอีซี โกลบอล คลาวด์ จำกัด พร้อมและยินดีที่จะร่วมมือสนับสนุนและให้บริการกับทุกภาคส่วน ภายใต้การบริหารงานที่ยึดหลักธรรมาภิบาล โดยคำนึงถึงประโยชน์ของประเทศ ประชาชน สังคม ชุมชนและท้องถิ่นเป็นสำคัญ

 

 

 


       

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้